I’m from…/私    は、・・・ 出身   です。/Watashi Wa、・・・Shusshin Desu。