I live in../私    は、_____ に 住んで います。/Watashi Wa、______ Ni Sunde Imasu。