I have a reservation./予約 を して います。/Yoyaku Wo Shite Imasu。