Do you plan to work while you are here? 你打算在这里工作吗? ni3 da3 suan4 zai4 zhe4 li3 gong1 zuo4 ma5?