Do you have a return ticket?你有回去的机票吗? ni3 you3 hui2 qu4 de5 ji1 piao4 ma5?