Do you speak English?/英語 は、 話せ ますか?/Eigo Wa、Hanase Masuka?