I would like to check in. / 我想入住。/wo3 xiang3 ru4 zhu4。