I would like a round trip ticket. / 我要一张往返票。/wo3 yao4 yi1 zhang1 wang3 fan3 piao4。