I would like a ticket to ___________. / 我要一张去______的票。/wo3 yao4 yi1 zhang1 qu4______de5 piao4。