A small car./ 一辆小型汽车。/yi1 liang4 xiao3 xing2 qi4 che1。