I’d like to rent a car, please. / 我想要租一辆车。/wo3 xiang3 yao4 zu1 yi1 liang4 che1。