One ticket, please. / 请给我一张票。/qing3 gei3 wo3 yi4 zhang1 piao4。