Passport, please./ 请出示护照。/qing3 chu1 shi4 hu4 zhao4。