My suitcase is gray. / 我的箱子是灰色的。/wo3 de5 xiang1 zi5 shi4 hui1 se4 de5