My suitcase is brown./ 我的箱子是棕色的。/wo3 de5 xiang1 zi5 shi4 zong1 se4 de5。