My suitcase is blue. / 我的箱子是蓝色的。/wo3 de5 xiang1 zi5 shi4 lan2 se4 de5。