My suitcase is red./ 我的箱子是红色的。/wo3 de5 xiang1 zi5 shi4 hong2 se4 de5。