Open your suitcase, please. / 请打开你的行李厢。/qing3 da3 kai1 ni3 de5 xing2 li5 xiang1。