Do you have any items to declare?/ 你有什么东西要报关吗?/ni3 you3 shen2 me5 dong1 xi5 yao4 bao4 guan1 ma5?