Here is my passport and landing card. / 这是我的护照和入境卡。/zhe4 shi4 wo3 de5 hu4 zhao4 he2 ru4 jing4 ka3。