Do you have a return ticket? / 你有回去的机票吗?/ni3 you3 hui2 qu4 de5 ji1 piao4 ma5?