How long do you plan to stay in the country?/ 你打算在这个国家呆多久?/ni3 da3 suan4 zai4 zhe4 ge4 guo2 jia1 dai1 duo1 jiu3?