It was nice to see you. 很高兴见到你。 hen3 gao1 xing4 jian4 dao4 ni3。