Do you speak English? 你讲英语吗? ni3 jiang3 ying1 yu3 ma5?