What types of payment do you accept? 你接受哪些付款方式? ni3 jie1 shou4 na3 xie1 fu4 kuan3 fang1 shi4?