Do you take credit cards? 你接受信用卡吗? ni3 jie1 shou4 xin4 yong4 ka3 ma5?