It’s nice to meet you. 很高兴见到你 hen3 gao1 xing4 jian4 dao4 ni3